تبلیغات
اختلالات یادگیری - بررسی علل خود کشی و راههای پیشگیری از آن
اختلالات یادگیری
صفحه نخست         تماس با مدیر         پست الکترونیک        RSS         ATOM

 

مقدمه

خود کشی پدیده ای روانی- اجتماعی ،موضوعی چند وجهی ییچیده است وقتی شخصی مرتکب خودکشی می شود ،معمولا"وابستگان ودوستان او متعجب و حیران می شوند چرا که معتقدند او آرام بود وزندگی می کرد ،اما پس از بررسی دقیق سر نخ ها یی به دست می آید که در عین دشواری ،ضرورت پیگیری وجستجوی کمک وخدمات تخصصی را آشکار می سازد .بنابراین ،پیش بینی خودکشی حتی برای متخصصان امری آسان ودقیق نیست ،از این رو بررسی دقیق علایم ونشانه های خطر خود کشی برای تشخیص به موقع ومناسب ،بسیار کمک کننده است. 

تعریف و ماهیت خود کشی :

خود کشی در فرهنگ فارسی به معنای «خود را به وسیله ای کشتن »«انتحار » «خود را کشتن»آمده است .خودکشی به عنوان عملی که شخص برای معدوم کردن خود ،در حالی که اختیار مرگ وزندگی را دارد وبه لحاظ اخلاقی نیز به انجام آن موظف نیست ،تعریف شده است .در فرهنگ روانشناسی ، خود کشی به عنوان نابود کردن آگاهانه خویش برای رها شدن از موقعیتی غیر قابل تحمل تعریف شده واشاره دارد که خود کشی هایی که با انگیزه ملاحظات مذهبی واخلاقی (فرار از عملی مغایر  با شرف ،سر بار دیگران نبودن )صورت می گیرد ،نوعی فداکاری تلقی می شود و آنها را با خودکشی هایی که ناشی از عواطف مختل ،مشوش و...است متفاوت می دانند .  رفتار های خودکشی گرا را می توان به افکار (فرایند های ذهنی )ویا براساس پیامدهای مهلک (مرگ آور )مثل خود کشی وپیامدهای غیر مهلک از قبیل اقدام به خود کشی (شبه خود کشی )یا اعمال خود –آسیبی طبقه بندی کرد .شبه خود کشی عبارت است از :«اقدام به عملی غیر مهلک که در آن فرد به عمد یا از روی نقشه ،قصد خود آسیبی (مجروح ومسموم ساختن خود را )دارد اما منجر به مرگ نمی شود .»

ده ویژگی خود کشی از دیدگاه شنایدمن : 

1- شایع ترین هدف خود کشی جستجوی راه حل است .2- هدف معمول در خود کشی وقفه وقطع هشیاری است. 3- رایج ترین محرک در خود کشی ،درد روانشناختی غیر قابل تحمل می باشد .4- عمده ترین فشارزا در خودکشی نیازهای روانی ناکام شده است .5- عمده ترین هیجان در خودکشی ناامیدی – درماندگی است. 6- عمده ترین حالت شناختی در خودکشی دوسو گرایی است. 7- شایع ترین حالت ادراکی در خودکشی احساس بن بست است .8- شایع ترین عمل در خود کشی خروج است.9- عمل مرسوم در خود کشی ،بیان و ابراز کردن(کلامی – غیر کلامی )قصد  خود کشی است . 10 – همسانی معمول در خود کشی دشواری الگوهای مقابله ای مداوم است .

 

علل خود کشی 

درخصوص علل خودکشی دودیدگاه عمده وجود دارد.دیدگاه اول مسئولیت خود کشی را بردوش جامعه می گذارد .(مثل دورکهایم واستنگل )دیدگاه دوم که روانشناختی است بیشتر بیانگر مسئولیت وتصمیم گیری فردی است (مثل فروید )هرچند به نظر می رسد تعامل وترکیبی از عوامل اجتماعی وفردی بیشتر تعیین کننده موضوع باشد .با این حال ،رویکرد های مختلف تبیین های متفاوتی برای خودکشی ارائه می کنند. نظریه یادگیری وبه نوعی رفتارگرایی ،براهمیت اکتسابی بودن رفتارهای خودکشی تأکید دارد وموضوعاتی همانند انتقام،پیوستن به فرد مورد علاقه واز دست رفته ،وآرامش مطلق رابرای خودکشی تقویت کننده می دانند .از این منظر چون این رفتارها یاد گرفته شده اند ،بنابراین ،می توان با ایجاد شرایط یاد گیری آنها راتغییر داد. نظر پردازان شناختی خودکشی را نمونه ای از رفتار حل مسأله بیان می کنند .احتمالا"در طول سال رشته ای از رویدادهای منفی که درکنترل شخص نیستند ،پیش از اقدام به خود کشی ،رخ می دهند وموجب می شود که منابع حمایتی خویش را از دست داده (مثلا"طلاق یا فقدان عزیزی در زندگی )وبه لحاظ ارزیابی شناختی دچار محدودیت واز دیدن تمامی ابعاد یک موضوع با دشواری مواجه می شود .از این دیدگاه ،خودکشی ممکن است ازارزیابی شناختی شخص از موقعیت به عنوان شرایطی نا امید کننده وازمرگ به عنوان راهی برای خلاص شدن از مشکلات ،نشأت بگیرد.چرا افراد خودرا می کشند ؟ - انتقام وخشم - افسردگی  - ناتوانی - فقدان وضعف عزت نفس - توهم و باورهای هذیانی روان پریشی - تصمیم گیری های به ظاهر منطقی ،مبتنی بردورنمای زندگی وشکست در آنها .درد فیزیکی ،عاطفی یا معنوی)

عوامل خطر آفرین خودکشی

اکنون شیوه ای یاد یار به نام «تبسم جوانان »برای استفاده مشاوران / روان درمانگران در ارزیابی ابعاد خطر مراجعان خودکشی گرا ارائه وپیشنهاد می گردد. این «یاد یار »اکثر عوامل خطری را که در ادبیات خودکشی مشخص شده اند پوشش می دهد: ت به معنای تفکر غیر منطقی : تفکرمنطقی ،کنترل افکار واحساسات از مهارتهای اساسی در زندگی است .از ویژگی افراد خودکشی گرا به ویژه نوجوانان ،نداشتن مهارتهای مقابله ای مناسب ،بالاخص تفکر منطقی می باشد .ازاین رو ندیدن گزینه های مختلف ،عدم انعطاف پذیری ،تکانه ای عمل کردن از ویژگی هایی است که در بررسی افراد پر خطر ،اهمیت بسیار  دارد .ب به معنای بیماری : بیماری جسمانی وروانی همبستگی قابل توجهی با خودکشی دارد ،سابقه طبی قبلی ومراجعه درمانی دامنه ای از 32 تا 80 درصد افراد خودکشی کننده در شش ماه قبل از انتحار به علت بیماری را نشان می دهد .س به معنای سن :در گذشته خطر خودکشی با بالا رفتن سن افزایش می یافت ولی در بررسی های جدید نشان می دهد خودکشی درمیان نوجوانان 15 تا 19 ساله به شدت رو به رشد است .همچنین در بزرگسالان به ویژه از دهه ششم زندگی به بعد افزایش بالایی دارد . م به معنای مصرف نا به جای مواد مخدر :مواد مخدر به ویژه الکل خطر خودکشی را به شدت افزایش می دهد .در هرحال ،استفاده نا به جا و سوء مصرف الکل ،به طور کلی مواد مخدر در افزایش خودکشی بسیار تأثیرگذارند .ج به معنای جنسیت : زنان سه برابر مردان اقدام به خودکشی می کنند اما کمتر از آنان می میرند .به عبارتی ،مردان ،خودکشی (چهارتا پنج برابر زنان) وزنان ،اقدام به خودکشی (چهار تا هشت برابر مردان )بیشتری دارند .و به معنای وضعیت تأهل :میزان خودکشی در میان افراد متاهل نسبت به گروه مطلقه وبیوه بسیار پایین تر است .به طور کلی ،خودکشی درافرادی که مجرد ،جداشده وتنها هستند بیشتر می باشد .مطلقه وبیوه بودن 4 تا 5 برابر خطر خودکشی را افزایش می دهد .این امر ازسویی اهمیت تأهل واز سوی دیگر ،نقش فقدان حمایت اجتماعی در افزایش خطر خود خودکشی را نمایان می سازد .الف به معنای افسردگی : افسردگی توأم با نا امیدی از نشانه های جدی خطر خودکشی است .داده های تحقیقی بیانگر نتایج مختلفی است از جمله 10 تا 15 درصد افراد افسرده خودکشی می کنند .همچنین ،بیش از 60 درصد کسانی که به وسیله خودکشی مرده اند از افسردگی عمده در رنج بوده اند .ن به معنای نداشتن حمایت اجتماعی :  از متغیر های اساسی سلامت روان وجود سیستم های حمایت اجتماعی مناسب است .الف به معنای اقدام قبلی :خودکشی درافرادی که اقدامهای قبلی داشته اند ،بسیار بالاست . ن به معنای نقشه سازمان یافته :هرچه نقشه فرد برای خودکشی دقیق تر وجزئیات بیشتری داشته باشد ،خطر آن بیشتر است .ازاین روبه نظرمی رسد کسانی که واقعا" قصد خودکشی دارند ،نقشه وطرح دقیق تری برای خوددارند .خودکشی افراد اغلب به گونه ای است که کارهای نیمه تمام را تکمیل ومرتب می کنند .همچنین ممکن است اشیاءباارزش خودراببخشند ،به قرارها ،بدهی ها یا وثیقه ومواردی از این قبیل رسیدگی نمایند .    

آمار خودکشی درایران

به دلایل مختلفی ازجمله انجام نگرفتن تحقیقات گسترده وجامع ،بازداری های اجتماعی وفردی ،به ویژه نبود مرکزی برای جمع آوری وپردازش اطلاعات مربوط به اختلالات ومشکلات روانی – اجتماعی در کشور در خصوص شیوع وبروز خودکشی واقدام به آن ،آمارهای مؤثق وقابل اتکایی در دسترس نمی باشد .با این حال به برخی نتایج اشاره می شود .میزان خودکشی در ایران درسال 1375 ،5 نفر در 000/100 نفر اعلام شده است که کرمانشاه با 9/12 وایلام 10 در 000/ 100 نفر بالاترین وسیستان وبلوچستان با 1/1 در 000/100 نفر پایین ترین میزان خودکشی را در کشور داشته اند .میزان اقدام به خودکشی در سال 1376 در استان ایلام با 52 در 000/100 نفر نسبت به سالهای قبل افزایش داشته است .نکته قابل توجه دیگر آن است که میزان خودکشی واقدام به خودکشی در میان دانش آموزان این استان 70 در 000/100 نفر بود که نسبت به سال 1375 ، 25 % افزایش داشته است .تعداد خودکشی زنان در استان اردبیل نیز طی سالهای 78-75 در هر هزار نفر 05/6 -38/1 – 20/1 – 17 /0 بوده است که نشان دهنده کاهش میزان می باشد .

راهکارهای پیشگیری از خودکشی

خودکشی سومین عامل مرگ جوانان ایرانی است که به این مسأله وبحران توجه خاصی داشته باشیم ساماندهی امور ومطالبات جوانان به عنوان برنامه ای ملی ،تأمین اشتغال مولد ،ازدواج به موقع ،ارزشگذاری مناسب به پسران ودختران ومعرفی الگوهای مناسب ،احترام به حقوق فردی تمامی افراد جامعه ،آموزش مهارتهای زندگی ،برقراری امنیت شغلی مردان ،حرفه آموزی وتوانمندی های آنها و... از عواملی هستند که باید مورد توجه خانواده ها ومسئولان جامعه قرار گیرند .

محورهای عمومی مداخله 

 - آموزش همگانی (عمومی )      

 - مسئولیت رسانه ها در ارائه گزارش

- برنامه های مبتنی برمدرسه        

- شناسایی ودرمان افسردگی وسایر اختلالات روانی

- توجه به افراد دارای سوء مصرف مواد (الکل ودارو)

- توجه به افراد با رنج ناشی از بیماری جسمی

- کاهش دسترسی به روشهای مهلک

- افزایش دسترسی به خدمات بهداشت روان

- بهبود ارزیابی اقدام به خودکشی

- مداخله ثانویه

- مداخله در بحران

- خط مشی اشتغال وبیکاری

- آموزش متخصصان سلامت

 منابع مورد استفاده :

- جامعه شناسی انحرافات ومسایل جامعتی ایران

 – شیخاوندی – داور – تهران – نشر قطره -1384  

- استراتژی ها وبرنامه های پیشگیری از خودکشی 

(با تمرکز برنوجوانان و جوانان )- تهران – طلوع دانش – 1384

 

 گرد آوری از :آرام پری رو – کارشناس روانشناسی

نوع مطلب : مشاوره، 
برچسب ها :
سه شنبه 29 اردیبهشت 1388 :: نویسنده : ح عبدالملکی


درباره وبلاگ


مدیر وبلاگ : ح عبدالملکی
نویسندگان
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :
اختلالات یادگیری
كد لوگوی ما
اختلالات یادگیری

>


 پرتال علمی آموزشی درس مهر

آزمون