تبلیغات
اختلالات یادگیری - نقش بازی در رشد کودك
اختلالات یادگیری
صفحه نخست         تماس با مدیر         پست الکترونیک        RSS         ATOM
ارزش های بازی :

هر بازی سالم و باروری که کودك به آن مشغول می گردد دارای ارزشهای بس مهمی می باشد که با کمی تامل

نسبت به آنها، می توان به درستی به نقش و اهمیت بازی در حیات کودك پی برد.

ارزش جسمانی :

بازی های توام با فعالیت در جهت تكامل ورشد عضلانی کودك و ورزش دادن قسمت های مختلف بدن، از اهمیت وارزش زیادی برخوردار است . این نوع بازیها برای صرف انرژی اضافی کودك نیز  می توان مفید واقع شوند .انرژی اضافی اگر از طریق صحیح مصرف نگردد وبه حالت سرکوب در جسم کودك ذخیره شود اورا ناآرام ، عصبی و بد خلق می کند.

ارزش درمانی :

بازی به کودك فرصت می دهد که احساسات خود را تخلیه نماید . او می تواند از طریق بازی ، انرژی تحت فشارخود را بیرون بریزد .کودك می تواند احساساتی از قبیل ترس ،رنجش ، نگرانی ،شادی و ... خود را آن طور که دوست دارد در قالب شخصیت های دلخواهش بیان نماید و کدورت درونی خود رانیز از بین ببرد.

ارزش تربیتی :

شخصیت واقعی کودکان ضمن بازی کردن شكل می گیرد و دگرگونی های قابل توجهی در حیات وی روی می دهد، که همه این هاگذر به مرحله عالی تر رشد و پیشرفت را برای کودك تدارك می بیند و از اینجاست که امكانات تربیتی بازی آشكار و مسلم می گردد.

ارزش اجتماعی :

کودك در بازی یاد می گیرد که چطور با فرد بیگانه و خارج از واحد خانو اده روابط اجتماعی برقرار کند و چطورمشكلات و مسائل ناشی از این نوع روابط را حل کند و تطابق اجتماعی را فراگیرد .

ارزش آموزشی :

کودك از طریق بازی با انواع مختلف اسباب بازی ، موفق به آموزش و شناخت رنگ ها ،شكل ها ، اجناس و اشیاء واهمیت آنها می شود . بازی به کودك کمك می آند تا دنیایی را که در آن زندگی می کند ، بشناسد ،لمس و حس کند و بالاخره کنترل کند و میان واقعیت و خیال تفاوت قائل شود .

ارزش اخلاقی)معنوی)  :

کودك در جریان بازی یاد می گیرد که ، چه چیزی خوب است و چه چیزی بد است . کودك در   می یابد صادق ، امین،عادل ،منضبط ، حقیقت طلب و درستكار و مسلط به خود و ... باشد .

انواع بازی های مورد علاقه کودکان :

بازی های مورد علاقه کودکان را می توان به شرح ذیل ،تقسیم بندی کرد :

الف ) بازی های مورددلخواه و بی قانون و مقررات و قواعد:در این نوع بازی ها قانون و مقررات هیچ گونه نقشی ندارند و در اغلب موارد نیز ، انفرادی انجام می پذیرد . در این بازی ها کودك آنچنان که رغبت می کند ودلش می خواهد مشغول و سرگرم می گردد و هر گاه خسته شد ، بازی را رها می کند .

ب) بازی های نمایشی و هیجان انگیز : این گونه بازی ها ، به توانایی های کودك می افزاید تا از تنگنا ها ومحدودیت هایی که دنیای واقعیت ها به او تحمیل می كند ، بگریزد . بازی های مورد نظر ، کودك را قادر می سازد تاآرزوهای خودرا جامه عمل بپوشاند و همچنین به او فرصت می دهد تا خود را از دام بد خلقی برهاند وبرموقعیتهایی که در زندگی واقعی ، او را آزار می دهند فائق آید.

بازی های نمایشی همچون آیینه ای می ماند که فرهنگ جامعه کودك رامنعكس می نماید.

پ(بازیهای خیالی : این نوع بازی ها بیشتر با تخیل و تفكر کودکان ارتباط دارد . نقشی که کودك در حین بازی های خیالی خود ، ایفا می نماید برای او بسیار هیجان انگیزتر و جالب تر از زندگی واقعی می تواند جلوه آند.

ت( بازی های سازنده و خلاقانه :

کودك به تخیلات خود شكلی واقعی می بخشد و  قد رت  خلاق  خویش  ر ا به  سوی  رشد و تكامل ر هنمون می سازد .

در این نوع از بازی ها ، کودك می تواند به وسیله خلاقیت های ذهنی خود از حداقل امكانات موجود دنیای بیرونی ، حداکثر استفاده را ببرد.

بازی های خلاقانه ، می تواند شامل این موارد باشد :

١- ابداع ، ابتكار و اختراع) مثل خمیر بازی(   ٢- طراحی   ٣- نقاشی با مداد رنگی ، آبرنگ ،گواش ، رنگ روغن و ..   4- نواختن قطعات موسیقی یا آواز خواندن .

ث( بازی های انفرادی و اختصاصی : در این بازی ها معمولا " کودك سعی دارد به صورت انفرادی و کاملا "اختصاصی خود را به نوعی سرگرم نماید . مثلا" به جمع آوری اشیاء خاصی چون صدف ،سنگ تمبرو ... می پردازدو آنها را در یك مجموعه نگهداری می نماید   . او  از  این  طریق  می خواهد احساسات مالكیت جویانه و تعلق خاطرخود را نسبت به یك یا چند چیز ، به صورت علنی جامه عمل بپوشاند.

ج( بازی های گروهی و دسته جمعی : این گونه بازی ها که از هدف خاصی برخوردار است معمولا " براساس روش و قاعده و قانون ، انجام می پذیرد . قوانین خاص این بازی ها باید از سوی بازیكنان مورد احترام باشد و کاملا "رعایت شود .

تنوع در بازی های کودکان

در بازی های کودکان ، خصیصه ای به نام تنوع ، بسیار مشاهده می شود . این موضوع کاملا " بارز است که همه کودکان به یك روش و نوع ، بازی نمی کنند . تنوع در بازی های کودکان می تواند ناشی از این علل باشد :

تفاوت های فردی ، درجه تندرستی و سلامتی ،سطح رشد جسمی حرکتی ، میزان بهره هوشی ،نوع جنسیت ، نوع محیطی که درآن پرورش یافته اند ، وضعیت اجتماعی و اقتصادی ، عامل جغرافیایی ، میزان اوقات فراغت و وضعیت وسایل و امكانات بازی.

توصیه هایی در مورد بازی های آودآان

برای هر پدرو مادری و به طور کل برای هر فردی که به نوعی با کودکان سروکار دارد دانستن و رعایت نكاتی چندکه در مورد بازی های کودکان است لازم و ضروری به نظر می آید .

١- به بازی بچه ها اهمیت دهید .چرا که تمام زندگی کودك در بازی شكل واقعی به خود می پذیرد.

٢- تجارب زندگی کودك از طریق بازی صورت می گیرد.

٣- کسب مهارت های شخصی،اجتماعی،اقتصادی و ... را کودك از طریق بازی تجربه می نماید و یاد می گیرد.

۴- بازی برای کودك به منزله کارمحسوب می شود و کار برای او به منزله بازی.

۵- بازی درکودکان موجب رشد و تحول می شود.

۶- کودکان از طریق بازی ، خلاقیت های خویش راشكوفا می سازد.

٧- بازی عملی مهم و موثر در رشد و شكوفایی استعدادهای کودك به شمارمی رود.

٨- بازی در تربیت احساسات کودك تاثیر بسزایی دارد.

٩- بازی به کودکان امكان می دهد که نسبت به افراد محیط جهان و طبیعت پیرامون خود شناخت کافی پیدا کنند.

١٠ - بازی منبع غنی آموزشی برای کودك به حساب می آید.

١١ - مو ضوع بازی کودکان باید همیشه سعی شود که برگرفته از زندگی خانو ادگی، کودکستان ، مسافرتها،جشن ها ، فرهنگ و ... آنها باشد .

١٢ - بازی خوب شبیه کار خوب است . کار به منزله شرکت انسان در تولیدات اجتماعی و در ایجاد ارزش های فرهنگی و مادی و به عبارت دیگر شرکت انسان در ایجاد ارزش های اجتماعی است . اما بازی از چنین اصولی پیروی نمی کند و رابطه مستقیم با اهداف اجتماعی ندارد . ولی از سوی دیگر باید گفت که به طور غیر مستقیم با این اهداف در ارتباط است .به این معنی که  انسان را با همان فعالیت جسمانی و روانی که لازمه کار است عادت می دهد.

در پایان به این نكته اشاره کنم که برخی از اولیاء نسبت به بازی فرزندانشان هیچ گونه علاقه ای نشان نمی دهند. برخی دیگر تنها به خرید اسباب بازی های زیاد اکتفا می کنندو بعضی نیز بیش از اندازه در بازی های آنها دخالت می نمایندو امكان نمی دهند که کودك خودمسائل بازی را حل و فصل نماید.

این گونه والدین کودك را نا گزیر می سازند که تنها حرف شنوی بزرگترها و مقلد باشد .در واقع این اولیا ی کودك هستند که بازی می کنندو نه خود او . به عبارت دیگر باید  با هر کسی با زبان قابل فهم او سخن بگوییم و این معنای این بیت است که :

چون که با کودك سرو کارت فتاد                      پس زبان کودکی باید گشاد

نوع مطلب :
برچسب ها :
یکشنبه 14 فروردین 1390 :: نویسنده : ح عبدالملکی


درباره وبلاگ


مدیر وبلاگ : ح عبدالملکی
نویسندگان
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :
اختلالات یادگیری
كد لوگوی ما
اختلالات یادگیری

>


 پرتال علمی آموزشی درس مهر

آزمون